Tipus de testaments I

En primer lloc, hem de saber què és un testament. Un testament és la declaració de les últimes voluntats d’una persona, la qual pot determinar quin destí es donarà als seus béns i al seu patrimoni després que mori. El seu objectiu és ser un mecanisme legal per a complir el que desitja la persona.

Existeixen dues maneres de fer un testament, el comú o especial.

Dins dels comuns ens trobem amb els següents tipus de testament.

  1. Testament hològraf. Aquest està escrit pel mateix testador, ha de seguir uns requisits perquè sigui vàlid. Després de la defunció, ha de procedir-se a la seva adveració davant notari en un termini no superior a 4 anys (segons el dret civil català).
  2. Testament obert. És el més habitual. Es diu així, ja que la persona l’expressa davant el notari i, en contra de l’anterior, és el notari qui redacta el contingut del testament.
  3. Testament tancat. El testament tancat és quan el testador declara que la seva última voluntat es troba en un “plec tancat” que lliura al notari.
  4. Pactes successoris. Figura específica del dret civil català, i d’alguns altres drets forals. Són de gran utilitat, ja que el testador no pot canviar-los a la seva voluntat sense la intervenció de l’afavorit.

 

La segona manera de fer un testament és l’especial. Dins d’aquesta també hi ha tres tipus.

  1. Testament militar. Les persones com els militars, ostatges i altres que estiguin ocupats en l’exèrcit podran atorgar el seu testament davant un Oficial que tingui almenys la categoria de Capità. Sempre ha de ser necessari que hi hagi almenys dos testimonis.
  2. Testament marítim. Podrà atorgar-se durant un viatge marítim, quan estigui a bor d’un vaixell de guerra o mercant.
  3. Testament fet en un país estranger. Si la persona es troba fora d’Espanya, podrà atorgar el testament seguint les normes del país on s’estigui.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.