Tipus de testaments II

Anteriorment vam parlar dels diferents tipus de testament. En aquest cas només ens centrarem en els testaments comuns i en les seves parts.

Dins dels comuns hi ha tres modalitats; hològrafs, oberts i tancats.

  • Testament hològraf. Aquest testament l’escriu i firma una persona major d’edat, i sempre ha d’especificar la data en la qual s’atorga. Per tal que sigui vàlid i eficaç s’haurà de provar si va ser escrit pel testador. Depenent de la zona o territori, es pot inclús testar en veu alta. El document haurà de ser adverat per un notari en un període de quatre anys des de la defunció (a Catalunya).
  • Testament obert. El testador manifesta la seva última voluntat davant notari, qui durà a terme un judici previ de capacitat de l’atorgant. Un testament obert el pot atorgar tota persona física major de 14 anys que tingui la capacitat necessària.
  • Testament tancat. El testador no revela l’última voluntat a ningú, haurà de ser escrit i firmat pel testador. El document s’introduirà en una coberta tancada, de manera que no pugui ser extret ni esquinçar-la. Per autoritzar el testament tancat, el testador ha de presentar el sobre tancat al notari, qui estendrà sobre la coberta una breu diligència. Un cop mort el testador, i a requeriment d’una persona interessada, el notari obrirà el sobre davant de dos testimonis i protocol·litzarà el testament.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.